Descriptions

tripo.sk prináša na jed­nom mies­te nie­len ces­to­va­teľ­ské in­špi­rá­cie, ale aj spo­loč­nú po­nu­ku pre lac­né uby­to­va­nie, vý­hod­né le­ten­ky, či dop­ra­vu po európ­skych des­ti­ná­ciách. Slo­ven­ský pro­jekt po­nú­ka vý­ber tých naj­lep­ších at­rak­cií, pa­mia­tok, či dob­rých ti­pov vo via­ce­rých sve­to­vých des­ti­ná­ciách - hlav­nou vý­ho­dou tripolo­ve.sk sú ove­re­né in­for­má­cie čer­pa­né z vlas­tných skú­se­nos­tí autor­ské­ho ko­lek­tí­vu.

Clients

Inhouse

Tasks

“Webdesign, Copywriting, Marketingová podpora, Social media consulting ”

Info

  • + 25 July, 8800
  • + By: admin
  • + In: Travel
Visit project